Nieuws en Discussie


Stukje Sportflits 23-01-2018 - dinsdag 23 januari 2018

Beste dorpsgenoten, 

 

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het bladstil. Een grotere tegenstelling met de situatie tijdens de storm van donderdag jl. is absoluut niet denkbaar. Ik moest voor een bespreking naar Schoorl en voor het eerst van mijn leven zag ik dat water in de sloten onderweg aan zulke krachten blootstond dat het zo werd opgestuwd dat het de sloten uitwaaide. In ‘t Zand bij de firma Oostwouder viel door een extreme windvlaag van windkracht 12 een 22 meter hoge en 50.000 kg. zware opslagtank om die klaarstond voor transport en in onze gemeente Schagen vielen zo’n 50 bomen om, waarvan 3 op een auto en 1 op een huis. En uiteraard zijn er op allerlei plaatsen pannen van het dak gewaaid. We mogen blij zijn dat zich hier geen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan, zoals elders in het land. Als een tank van dit kaliber al omwaait is het verstandig om in het geval van een stormwaarschuwing losse voorwerpen die buiten staan binnen te halen, opdat ze geen ongelukken kunnen veroorzaken. Uit deze extreme weersomstandigheden zo kort na de eerste storm van het jaar moge blijken dat naast de wereld het klimaat als een wezenlijk onderdeel daarvan in verandering is en dat dit ook een andere benadering van verschillende vraagstukken vergt dan wij als mensen tot op heden gewend waren. Kijk naar het verdwenen zand bij onze Noord-Hollandse kust. Door de enorme hoeveelheid weggespoeld zand en de kosten die zandsuppleties met zich brengen wordt er zo kort na "Kust op kracht” reeds gesproken over het bestuderen van de opties voor een eventuele hardere aanpak van kustverdediging dan voor de door Rijkswaterstaat gekozen vorm van dynamisch kustbeheer, terwijl ons voorgehouden is dat de kust voor de komende tientallen jaren op kracht zou zijn. De wereld beweegt op verschillende fronten en wij zullen mee moeten bewegen en dat is nu juist voor veel mensen een moeilijk uitvoerbare opdracht. 

Erg veel mensen hebben moeite met verandering, omdat de bestaande situatie eigen,veilig en bekend is. Verandering brengt met zich mee dat mensen zich op iets nieuws in moeten stellen en dat is lastig als je al heel lang gewend bent aan een bepaalde benadering of manier van doen. Toch zal het moeten, hoe moeilijk dit voor velen ook is, want er zijn allerlei processen in de wereld gaande waar wij soms weinig of geen invloed op hebben, maar die wel bezig zijn zich te voltrekken. Dat vergt van de mensheid dat ze zich flexibel op zal moeten stellen en trachten in te spelen op nu reeds te voorziene ontwikkelingen i.p.v. achter de feiten aan te lopen, aangezien je in het geval van klimaatverandering dan in elk geval te laat bent. In 1968 is door Europese wetenschappers De Club van Rome opgericht met als doel hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het voetlicht te brengen. De Club van Rome kende een drieledig doel: 

(1) Het onderzoeken van de kwantitatieve en kwalitatieve samenhang van de wereldproblemen zoals bevolkingsgroei, voedselproduktie, industrialisatie, uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en vervuiling.( 2) de wereld te wijzen op de ernst van de problemen. (3) Regeringen en politici stimuleren tot gecoördineerde maatregelen ter verbetering van de situatie. In 1972 brachten deze wetenschappers het rapport "Grenzen aan de groei” uit waar zeer veel over te doen is geweest en waarin voor het eerst voorspellingen gebaseerd op computermodellen werden gedaan. Dit rapport leverde veel scepsis op, maar in 2004 is er toch een geactualiseerde versie van uitgebracht. De Club van Rome bestaat nog altijd, is haar tijd vooruit om in te kunnen spelen op veranderingen en houdt zich ook bezig met kustverdediging. Zo kunnen wij in het N-H dagblad van zaterdag jl. in een artikel van Ed Dekker lezen dat milieuactivist Wouter van Dieren lid is van dit prominente gezelschap en zijn constatering dat suppleren water naar de zee dragen is ertoe heeft geleid dat hij zijn idee voor vijf langgerekte eilanden als een zeedijk tussen Den Helder en Walcheren heeft uitgewerkt. Het kan zomaar zijn dat dit de zeer nabije toekomst is ………. 

Het is van belang om voor de jaren die komen gaan ons in te stellen op veranderingen die soms gestaag zullen verlopen, maar zich soms ook in een snel tempo zullen voltrekken; hoe moeilijk dit soms ook moge zijn. En dan doel ik niet alleen op veranderingen in de wereld, maar ook in onze eigen leefomgeving waar situaties veranderen en derhalve ook om een andere benadering vragen. Wat ik in mijn bestuurlijke leven heb geleerd is dat mensen daar het beste aan kunnen wennen en mee om kunnen gaan als ze hier vanaf het begin bij worden betrokken en gezamenlijk een traject van inspraak ingaan. Dat is van wezenlijk belang om in deze woelige tijden samen te kunnen blijven leven, omdat we de op ons pad komende vraagstukken van allerlei aard samen tegemoet zullen moeten treden en samen op zullen moeten lossen. Als Pettemers zijn wij slechts een speldenknop op het wereldtoneel, maar zijn we er wel samen verantwoordelijk voor om ons zo geliefde dorp leefbaar te houden. 

 

Met hartelijke groet, namens de Dorpsraad Joke kruit.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >