Nieuws en Discussie


Stukje Sportflits 30-01-2018 - maandag 29 januari 2018

Beste dorpsgenoten, 

 

Vorige week schreef ik U over de wereld van transitie waarin wij thans leven met veranderingen die zich op de korte en langere termijn zullen voltrekken. De voorspellingen die de wetenschappers van de Club van Rome hebben gedaan zijn inmiddels deels realiteit geworden en daarom gaat er ingezet worden op verduurzaming van onze woon- en leefomgeving. Zo staan we op de drempel van het aardgasloos bouwen, dat verschillende gemeentes versneld door willen voeren i.v.m. de aardbevingen ten gevolge van de gaswinning in de provincie Groningen. Het leven van velen is daar totaal ontwricht door de aan een mens knagende onzekerheid over de komst van weer een nieuwe aardschok die opnieuw psychisch, fysiek en financieel leed met zich brengt. Middels aard- of luchtwarmtepompen in combinatie met laagtemperatuurverwarming, zonnepanelen en zonnecollectoren zal het nieuwe bouwen zijn beslag gaan krijgen. En met de toepassing van zonnepanelen gaan we ook een nieuwe fase in, aangezien er inmiddels een serie aanvragen bij de gemeente ligt voor zonneweides in agrarisch gebied, waarvan de eerste aanvraag is vergund. We hebben het dan over een oppervlakte van 1,7 ha. En U kunt zich misschien voorstellen dat deze nieuwe vorm van energiewinning het zo kenmerkende open landschap van ons buitengebied drastisch zal kunnen veranderen. 

 

Deze week is de realisatie van de Pallas reactor een stap dichterbij gekomen, aangezien het Argentijns-Nederlandse consortium INVAP-TBI is uitgekozen voor het ontwerp en de bouw van deze zgn. state-of-the-art reactor. Het streven is om vanaf 2025 Pallas één van ’s werelds toonaangevende leveranciers van medische isotopen te laten zijn, die een cruciale rol speelt in de leveringsketen voor radiofarmaceutische producten wereldwijd en in nucleair technologisch onderzoek. Op 24 januari jl. werd de overeenkomst tussen partijen in Den Haag ondertekend in het bijzijn van de ambassadeur van Argentinië. Tevens wordt er op het OLP-terrein tot 2020 onderzoek gedaan naar het realiseren van de Energy & Health Campus Petten met de ambitie deze locatie te ontwikkelen tot een toonaangevende innovatiecampus van internationaal belang, die qua toegepast onderzoek en demonstratie op het gebied van medische isotopen en bepaalde duurzame energiesegmenten tot de toplocaties in Europa zal moeten gaan behoren. Als dit doel wordt gerealiseerd zal het terrein gedeeltelijk worden opengesteld en komen er congres- en vergaderfaciliteiten, een bezoekerscentrum en ontstaat er behoefte aan accommodaties om kenniswerkers en gasten te kunnen huisvesten. 

 

Het is zondagochtend 7.00 uur op het moment dat ik dit stukje schrijf en morgen gaat een delegatie van de Dorpsraad naar het provinciehuis in Haarlem waar de Statenleden zich laten informeren over initiatieven vanuit het platteland die de leefbaarheid in dit gebied kunnen bevorderen. De heer Piet Heneweer, initiatiefnemer van de Noordkop Hopper, een vraaggestuurde vorm van vervoer op maat heeft ondergetekende gevraagd om dit project tijdens de bijeenkomst samen met hem onder de aandacht van de Statenleden te willen brengen i.v.m. deels benodigde financiering vanuit Haarlem. Deze vorm van vraaggericht vervoer als aanvulling op de reguliere bestaande hoofdlijnen kan de toekomst worden en de oplossing betekenen voor deels lege bussen gedurende bepaalde momenten van de dag. Het gevolg hiervan zal nl. zijn dat er uiteindelijk weer lijnen worden opgeheven en zo beland je in een vicieuze cirkel. Daarom is ook op dit gebied de tijd rijp voor verandering en hebben de Statenfracties van de P.v.d.A en het CDA uitgesproken dat zij een proef in ons gebied willen ondersteunen. Vanuit de gemeente wordt echter ook een financiële bijdrage gevraagd aan deze vorm van vervoer en daarom heeft de Dorpsraad hier op 31 januari een bespreking over met wethouder de heer Ben Blonk. 

Dat is tevens mijn laatste werkdag als voorzitter van de Dorpsraad Petten. Zoals U weet heb ik nog eenmaal de ambitie om de politieke arena te betreden. Of het zover zal komen wordt duidelijk op 21 maart a.s., want dan worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. 

Ik leg mijn werkzaamheden als voorzitter neer om in de aanloop naar deze verkiezingen op een onafhankelijke manier campagne te kunnen voeren. Daarom is dit het laatste stukje voor de media dat ik voor U heb geschreven. Schrijven is een deel van mijn leven en helpt mij persoonlijk om de geest te ordenen, gebeurtenissen in mijn leven een plekje te kunnen geven en daarmee te verwerken. In deze stukjes voor de media heb ik getracht de zeer uiteenlopende werkzaamheden van de Dorpsraad onder uw aandacht te brengen, die het bestuur verricht met slechts dat ene doel: Het leefbaar houden en toekomstbestendig maken van ons zo geliefde dorp Petten. En minstens zo belangrijk is dat wij dit samen zullen moeten doen. 

 

Met hartelijke groet, namens de Dorpsraad Joke Kruit.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >