Beleidsplan

Beleidsplan Dorpsraad Petten. 

Naam organisatie:                  Dorpsraad Petten

De dorpsraad Petten heeft ten doel:

 

 • Het behartigen van de collectieve belangen van de inwoners van het dorp Petten;
 • Het vertegenwoordigen van het dorp Petten in overleggen en samenwerkingsverbanden met overheden en overige relevante derde partijen;
 • Het verbeteren van het leefklimaat en het bevorderen van het welzijn van alle inwoners van Petten, waaronder ook ouderen, onder andere door middel van het ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven van burgers die tot verbetering van het leefklimaat en het welzijn kunnen leiden;
 • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan.

De dorpsraad Petten gaat in haar beleid uit van de eigen kracht en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van betrokken burgers voor de realisatie van een leefbare, vitale kern Petten. Het bestuur bestaat uit betrokken inwoners  die iets voor elkaar en voor de samenleving willen doen. De dorpsraad Petten geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentelijk bestuur en politieke partijen inzake kwesties die de belangen van de (inwoners van) Petten raken.


Bijzondere aandacht gaat naar de te verwachten ontwikkelingen als

 

 • de sociaal-economische ontwikkelingskansen van Petten;
 • kansen en bedreigingen m.b.t. het ruimtelijk ordeningsbeleid
 • kansen en bedreigingen m.b.t. de identiteit als kustbadplaats
 • demografische ontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening
 • de gevolgen van een terugtredende overheid m.b.t. leefbaarheid en voorzieningenniveau

 

Kernbegrippen zijn:

 

 • Activeren: stimuleren van inwoners, groepen, verenigingen en instanties om de eigen situatie ter hand te (kunnen) nemen
 • Binden: bundeling van inwoners en het werken aan de sociale samenhang. Bewoners worden gestimuleerd in gezamenlijkheid de eigen verantwoordelijkheid op te pakken
 • Verbinden: aangaan van relaties en creĆ«ren van samenwerkingsverbanden

 

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Hoe kunt U de dorpsraad Petten bereiken:

 

 

         ( vergaderdata staan op onze website )